Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 25 november 2020Bekendmaking besluit Hogere waarde Wet geluidhinder inzake het bouwplan aan Molenstraat 91-95 te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert hebben op grond van de Wet geluidhinder op 19 november 2020 besloten om hogere waarden voor geluid ten aanzien van wegverkeerslawaai vast te stellen voor het bouwplan Molenstraat 91-95.

Op de locatie Molenstraat 91-95 wordt het gebouw getransformeerd ten behoeve van 9 appartementen, 1 studio en 2 commerciële ruimten. Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is op 19 november 2020 een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wabo. In dat geval is het daarmee verband houdende besluit om hogere grenswaarden te vast te stellen direct vatbaar voor bezwaar.

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluidbelaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor drie te realiseren woningen (geluidgevoelige objecten) zijn hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld.

Terinzagelegging

Het besluit vaststelling hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 november 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden op het gemeentekantoor aan Markt 1 te Zundert. Voor vragen over het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai voor de te realiseren woningen kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v besluit hogere waarden Wet geluidhinder Molenstraat 91-95, of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-599 5600.

Beroep

Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit hogere grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt dan in ieder geval niet inwerking voordat op dat verzoek is beslist.