Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 23 december 2020Publicatie Ontwerp-Bestemmingsplan Zuidrand Achtmaal

Logo Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Zuidrand Achtmaal ” ter inzage wordt gelegd.

 

Het plangebied grenst aan de noordwest zijde aan de rand van de kern Achtmaal, aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de Van Lanschotstraat welke over gaat in de Tessenvijverstraat. Het betreft een plan voor 40 woningen in diverse categorieën.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 24 december 2020 tot en met 4 februari 2021 ter inzage op het gemeentehuis.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPZuidrandAchtmaal- OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen - Bestemmingsplannen Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 596 5600.