Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 17 februari 2021Beschikking Wabo, intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert hebben besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:

Adres: Oekelsestraat 12 Rijsbergen Hereijgers Berries B.V.

Omschrijving project: Op verzoek intrekken Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, er is geen dierbezetting meer binnen de inrichting.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Zundert. De beschikking is op 10 februari 2021 naar het bedrijf gezonden.

Tegen dit besluit tot intrekking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001; 4880 GA Zundert. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:

naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.