Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 11 maart 2021Besluit tot vervanging van archiefbescheiden actuele personeelsdossiers per 01-01-2017 van de gemeente Zundert.

 

Gelet op:

• de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

• de grondslagen zoals neergelegd in het “Generieke handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Zundert, zoals vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2016 (2015/11431)”;

• de positieve advisering van de gemeentearchivaris;

• artikel 7 van de Archiefwet.

 

besluit(en):

 

 

 

 

Artikel 1  

  • 1.

    over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden nl. de actuele personeelsdossiers, die op grond van de “Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen van 1 januari 1996 (actualisatie 2012)” , voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd

  • 2.

    reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde generieke handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Zundert d.d. 17 juni 2016

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit de Zundertse Bode.

 

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden actuele personeelsdossiers per 01-01-2017 van de gemeente Zundert.

 

 

Ondertekening

Zundert. Januari 2021

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Zundert

namens dezen,

gemeentesecretaris

Drs. J.W.F. Compagne