Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 24 maart 2021Publicatie Ontwerp-wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-wijzigingsplan “Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant ” ter inzage wordt gelegd. Bij dit plan wordt een concept-verzoek om ontheffing van art. 3.6. van de Interim Omgevingsverordening van Noord-Brabant ter inzage gelegd.

Het plan betreft de verplaatsing van de corsobouwplaats aan de Heischoorstraat naar een duurzame locatie op het perceel tussen huisnummer 9 en 11. De ontheffing als bedoeld in art.5.15 van de Interim Omgevingsverordening is noodzakelijk omdat de verplaatsing in strijd is met de instructieregels in art.3.6. van de IOV. Deze ontheffing kan worden verleend wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 ter inzage op het gemeentehuis.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPcbpklheikant- OW02). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen - Bestemmingsplannen Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp-plan en/of tegen het voornemen van het verzoek om ontheffing.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 596 5600.