Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
woensdag 31 maart 2021Verordening gemeentelijk Noodfonds Covid-19 2021

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 05-01-2021;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 26-01-2021;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet artikel 147 eerste en artikel 149;

BESLUIT

 

Vast te stellen: Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID 19 2021.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.

 • b.

  Aanvrager: een inwoner van, ondernemer, stichting of vereniging gevestigd in de gemeente Zundert.

 • c.

  Noodfonds: Noodfonds gevolgen COVID-19 Zundert 2021.

 • d.

  Coronacrisis: het geheel aan negatieve effecten van het COVID-19-virus en de maatregelen om de verspreiding daarvan tegen te gaan.

 

HOOFDSTUK 2 NOODFONDS

 

 

Artikel 2. Het Noodfonds

 • a.

  Het Noodfonds is bedoeld om snel een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken in acute en schrijnende noodsituaties als gevolg van de coronacrisis.

 • b.

  Het Noodfonds is een voorziening voor noodsituaties waar andere regelingen niet in voorzien, of in het geval dat de regeling nog onduidelijk is naar het oordeel van het college. Als u aanspraak hebt gemaakt op een regeling in een andere gemeente kunt u geen aanvraag meer indienen voor dit Noodfonds (uitsluitingsgrond).

 • c.

  Het Noodfonds wordt beheerd door het college.

 • d.

  De maximale bijdrage per aanvrager bedraagt € 5.000,- netto.

 • e.

  Het Noodfonds heeft een bovengrens van € 245.000,-. Hierbinnen is, indien nodig, € 50.000,- gereserveerd voor uitvoering van de motie impuls armoedebestrijding.

 

HOOFDSTUK 3 DE AANVRAAG EN BEOORDELING

 

 

Artikel 3. De aanvraag van ondersteuning

 • a.

  Een aanvraag om een voorziening uit het Noodfonds dient schriftelijk door middel van het invullen van het aanvraagformulier te worden aangevraagd bij het college.

 • b.

  Bij beoordeling van een aanvraag wordt rekening gehouden met de ernst en de duur van de noodsituatie, de mogelijke gevolgen als niet wordt geholpen en de aanwezige alternatieven om het probleem op te lossen.

 • c.

  Het college neemt binnen 3 weken na de datum van indiening van de aanvraag een besluit.

 • d.

  De aanvrager ontvangt binnen 4 weken na de datum van indiening van het verzoek een schriftelijke beslissing.

 • e.

  Als door toedoen van de aanvrager de termijnen genoemd in het derde en vierde lid niet gehaald kunnen worden kan de extra tijd die dit voor de afhandeling van de aanvraag met zich meebrengt niet worden tegengeworpen aan het college.

 

Artikel 4. Voorwaarden en criteria Noodfonds

 • a.

  Het Noodfonds is enkel beschikbaar voor inwoners van, ondernemers, stichtingen of verenigingen gevestigd in gemeente Zundert;

 • b.

  In aanvulling op het bepaalde onder lid a, geldt dat ondernemers, stichtingen of verenigingen voor 1 maart 2020 ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  De aanvrager heeft aantoonbaar alle landelijke regelingen benut voor zover mogelijk;

 • d.

  De aanvrager kan aantonen dat de problemen zijn ontstaan na 1 maart 2020;

 • e.

  Indien er achteraf toch steun vanuit het Rijk, provincie of andere voorzieningen mogelijk blijkt, behoudt het college het recht op terugvorderen van het verstrekte bedrag;

 • f.

  Beroep op het Noodfonds is slechts mogelijk voor incidentele problemen die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden waarin de aanvrager is komen te verkeren vanwege de coronacrisis. De aanvrager kan dat aantonen en die bijzondere omstandigheden leiden tot een gevaar voor het voortbestaan. De bijdrage richt zich niet op structurele aanvulling van een laag inkomen of het voldoen van schulden die niet hun oorzaak vinden in de coronacrisis.

 • g.

  In aanvulling op het bepaalde onder lid f, wordt het gevaar voor het voortbestaan veroorzaakt door een minimale omzetderving van 50% ten opzichte van de situatie voor de coronacrisis.

 • h.

  Het Noodfonds voorziet niet in tegemoetkomingen indien de financiële situatie veroorzaakt is door verwijtbaar gedrag door de aanvrager.

 • i.

  De aanvrager wordt ook geacht zelf schade beperkende maatregelen te treffen en verantwoordelijkheid te nemen voor het financieel gezond houden van zijn situatie/organisatie.

 • j.

  In aanvulling op het bepaalde onder lid i, wordt verwacht dat de aanvrager, indien mogelijk, zijn eigen reservepositie benut voor minimaal 50%.

 • k.

  De hoogte van de bijdrage wordt afgestemd op de omstandigheden van de individuele situatie.

 • l.

  De bijdrage wordt in beginsel om niet verstrekt. Het college kan gemotiveerd besluiten om de bijdrage in de vorm van een renteloze lening te verstrekken. In dat geval worden nadere afspraken gemaakt over de termijn van terugbetaling.

 • m.

  Het college betrekt alle omstandigheden bij de beoordeling van de aanvraag.

 

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

 

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan gemotiveerd van deze regeling afwijken in gevallen waarbij de strikte toepassing van deze regeling leidt tot onevenredige gevolgen voor de aanvrager die niet in verhouding staan tot het doel van deze regeling.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en beëindiging

 • a.

  Deze regeling treedt in werking, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021.

 • b.

  Deze regeling eindigt per 31 december 2021 of zoveel eerder wanneer het volledige is uit genut.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID-19 2021.

 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 09-02-2021,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue