Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 26 mei 2021Ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert” met ingang van 27 mei 2021 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt realisatie van één ruimte voor ruimte-woning mogelijk.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan kan van 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 worden ingezien op het raadhuis van de gemeente Zundert. Maak voor deze mogelijkheid graag twee dagen van tevoren telefonisch een afspraak in verband met de geldende corona-maatregelen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → (Voor)ontwerp’.

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.