Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 26 mei 2021Ontwerpbestemmingsplan Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen

Logo Zundert

 

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte woningen Nelleveldstraat 1a Rijsbergen " ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreft een plan voor de bouw van twee Ruimte-voor-ruimte woningen na sanering van de intensieve veehouderij aan de Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen .

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 27 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPNelleveldst1aRvR-ON01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.