Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 2 juni 2021Ontwerp omgevingsvergunning Wernhoutseweg 126, De Bolle Buiken te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project (dossiernummer: Z20-002782):

• het uitbreiden van de horeca en het realiseren van drie appartementen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 126 te Wernhout.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 4 mei 2020 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Voor de realisatie van de appartementen is het college van burgemeester en wethouders tevens voornemens hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet geluidhinder vast te stellen.

 

Terinzagelegging:

De ontwerp omgevingsvergunning, ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder, de aanvraag en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 juni 2021 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert. De ontwerp omgevingsvergunning is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze naar voren brengen:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

 

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning en/of ontwerpbeschikking verzoek hogere waarde Wet geluidhinder:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Vervolgprocedure:

Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Zundert gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

 

Zundert,

 

Burgemeester en wethouders van Zundert