Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 9 juni 2021Alleenrecht gemeente Etten-Leur t/m 31-12-2025 voor de uitvoering van taken sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 160 van de Gemeentewet en artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012

 

overwegende dat

- de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 mei 2016 de Verordening alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden in het sociaal domein heeft vastgesteld, waarin de mogelijkheid tot toepassing van artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG (thans artikel 11, richtlijn 2014/24/EU) en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen;

- deze verordening op 23 juli 2016 in werking is getreden;

- in artikel 2 van deze verordening aan het college de bevoegdheid is gedelegeerd om voor de uitvoering van de in deze verordening hiervoor vermelde mogelijkheden een publiekrechtelijke instelling of samenwerkingsverband van overheden of publiekrechtelijke instellingen aan te wijzen.

 

 

besluit:

 

 

 

 

 

1. Tot het voornemen om de gemeente Etten-Leur voor een periode van 13-12-2021 t/m 31-12-2025 het alleenrecht te verlenen voor het verrichten van de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 3 van de Verordening alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden in het sociaal domein;

2. Dit voorgenomen besluit op de daartoe aangewezen manier bekend te maken.

 

Aldus besloten in de vergadering van 18-05-2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

Drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue