Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 16 juni 2021Ontwerp-bestemmingsplan Oekelsebaan 2c te Zundert

 

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-bestemmingsplan "Oekelsebaan 2c " ter inzage wordt gelegd.

 

 

Het betreft een plan voor de samenvoeging van twee woningen aan de Oekelsebaan 2c te Zundert.

 

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^

 

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.