Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 19 april 2017
Postcode en huisnummer:
4891XV 26

Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder (project 'De Groene Kamers')

Logo Zundert

In het kader van het bestemmingsplan "De Groene Kamers" te Rijsbergen hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder ongewijzigd vastgesteld. Met dit besluit wordt een hogere waarde vastgesteld ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder voor de bebouwing welke parallel aan de Ettenseweg opgericht wordt. Uit de rapportage wordt herleid dat de geluidbelasting voor deze bebouwing vanwege de Ettenseweg in het jaar 2025 maximaal 61 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 13 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt niet overschreden.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet veranderd. Daarnaast zijn tegen het ontwerpbesluit tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 tijdens de reguliere openingstijden inzien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Zundert (Bredaseweg 2 te Zundert).

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 31 mei 2017, kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit kan, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep instellen.

Het besluit Hogere Grenswaarde(n) treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.