Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Voorbereidingsbesluit ¨Delen buitengebied Zundert¨

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zundert maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening jo. art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2021 heeft besloten, dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor de op de bij dat besluit behorende verbeelding met rode arcering aangeduide percelen.

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de dag van publicatie, te weten 14 juli 2021. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende tekening liggen met ingang van de dag van inwerkingtreding voor een periode van zes weken (vanaf 14 juli 2021 t/m 24 augustus 2021) voor een ieder ter inzage in de hal van het raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Het voorbereidingsbesluit is met ingang van 14 juli 2021 te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het voorbereidingsbesluit te vinden is onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0879.BPBuitenbied-VB01

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.