Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021Weigeringsbesluit omgevingsvergunning (beslissing op bezwaar) en weigering verklaring van geen bedenkingen ter inzage voor het plaatsen van een L-vormige stacaravan op Camping ‘t Oekeltje.

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van donderdag 22 juli 2021 gedurende een termijn van zes weken door iedereen kan worden ingezien tijdens openingstijden op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

 

Het weigeringsbesluit omgevingsvergunning (beslissing op bezwaar) en de weigering verklaring van geen bedenkingen (dossiernummer: Z20-001283) voor het plaatsen van een L-vormige stacaravan op Camping ‘t Oekeltje met de hierbij behorende stukken.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 18 december 2019 bepaald dat beroep ingesteld kan worden in enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dat betekent dat iedereen, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbesluiten én geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij de besluiten, binnen 6 weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit een beroepschrift daartegen kan indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet ondertekend worden en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Gelijktijdig met een beroepschrift of gedurende de behandeling daarvan kan tevens - indien onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen - aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van zowel een beroep als een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op w ww.raadvanstate.nl voor meer informatie over het indienen van digitaal beroep.

 

Zundert,

Burgemeester en wethouders van Zundert