Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 4 augustus 2021Voorontwerpbestemmingsplan Achtmaalseweg 127a en 129 te Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ¨Achtmaalseweg 127a en 129 te Zundert¨ ter inzage wordt gelegd.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan maakt de vestiging van een niet-agrarisch bedrijf mogelijk op de locatie Achtmaalseweg 129 in Zundert. De bestemming ¨Agrarisch – Agrarisch bedrijf¨ wordt hiertoe gewijzigd naar de bestemming ¨Bedrijf¨. Op de locatie Achtmaalseweg 127a in Zundert wordt het bestemmingsvlak ¨Wonen¨ vergroot ten behoeve van het behoud van een op het perceel aanwezige schuur.

 

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 5 augustus 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen – Bestemmingsplannen – voorontwerp.

 

Inspraakreactie indienen

Gelet op de ‘Inspraakverordening gemeente Zundert 2016’ kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, van donderdag 5 augustus 2021 tot en met woensdag 15 september 2021, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen worden alle ingekomen reacties behandeld. Indien nodig wordt het plan hierop aangepast. Daarna komt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te liggen (wederom voor een periode van 6 weken). Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer de inzagetermijn voorbij is, wordt door het college aan de gemeenteraad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Vervolgens komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan.