Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 18 augustus 2021Ontwerp Wijzigingsplan Oude Baan 21b Wernhout

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-wijzigingsplan "Oude Baan 21b " ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreft een plan voor de omzetting van de voormalige agrarische locatie Oude Baan 21b te Wernhout naar de bestemming Wonen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van donderdag 19 augustus 2021 tot en met woensdag 29 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^

 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.