Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 15 september 2021Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets en milieu-effectrapportage op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-003772 voor een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal. De vergunning is verleend. Daarnaast is besloten dat er geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Omschrijving project

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) voor wijzigingen in veebezetting, luchtwasser, spuiwateropslag en dieselolie-opslag.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-003772 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 9 september 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.