Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 17 november 2021Verkeersbesluit opheffen noordelijke bushalte Oranjeplein te Zundert

KENMERK: Z21-005655

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om de noordelijke bushalte aan het Oranjeplein te Zundert, aan de zijde van Molenstraat 170, op te heffen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• aan het Oranjeplein te Zundert, aan de zijde van Molenstraat 170, een bushalte is gelegen voor buurtbuslijn 220 naar Roosendaal (bijlage 1);

• gemeente Zundert als eigenaar en beheerder van de Molenstraat en Wernhoutseweg, het voornemen heeft om onderhoud uit te voeren aan deze straten;

• voorgesteld wordt om de bushalte op te heffen, zodat de straten veiliger ingericht kunnen worden;

• het opheffen van de halte geen nadelige consequenties heeft voor de dienstregeling van lijn 220, omdat deze bus ook gebruik kan maken van de zuidelijke halte op het Oranjeplein. Reizigers hebben op korte loopafstand dus een alternatief. De zuidelijke halte heeft ook een toegankelijke inrichting. Daarnaast zijn er aanvullende voorzieningen aanwezig zoals fietsenstallingen en een abri;

• het voorstel is voorgelegd aan Arriva. Arriva heeft ook de buurtbusvereniging om advies gevraagd. Zowel Arriva als de buurtbusvereniging stemmen in met het voorstel;

• op basis van het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit gemandateerd is aan de directeur;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 26 oktober 2021 positief advies gegeven;

Arriva heeft op 14 oktober 2021 per email aangegeven dat zowel de buurtbusvereniging als Arriva instemmen met het voorstel om de noordelijke bushalte op te heffen.

BESLUIT

De noordelijke bushalte aan het Oranjeplein te Zundert, gelegen aan de zijde van Molenstraat 170, op te heffen, door middel van het verwijderen van verkeersbord L3 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de bijbehorende blokmarkering.

 

Zundert, 16 november 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

Directeur

 

BIJLAGE

Bijlage 1. Op te heffen noordelijke bushalte aan het Oranjeplein, rood omcirkeld. Onderaan de zuidelijke bushalte.

Bron afbeelding: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO.

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.