Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 17 november 2021Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Berkenring ter hoogte van Hazelaartje 3 te Zundert

KENMERK: Z21-005458

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om aan de Berkenring ter hoogte van de woning aan Hazelaartje 3 te Zundert een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen, zodat de eigenaar van het voertuig op korte afstand van zijn woning kan parkeren.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• op 4 oktober 2021 een verzoek is ontvangen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Berkenring, ter hoogte van de woning aan Hazelaartje 3 te Zundert;

• de aanvraag voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in het vigerend gemeentelijk beleid;

• de Berkenring in beheer is bij de gemeente Zundert;

• de Berkenring is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur;

• de Berkenring in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2030, vastgesteld op 9 juni 2020, is gecategoriseerd als een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/uur;

• gemeente Zundert het voornemen heeft om de snelheid in de Berkenring in 2022 te verlagen naar 30 km/uur, vooruitlopend op een herinrichting van de straat;

• door de aanwijzing één parkeerplaats wordt onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• op basis van het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit gemandateerd is aan de directeur;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 25 oktober 2021 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUITEN

1. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op de Berkenring ter hoogte van de woning aan Hazelaartje 3 te Zundert, door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken;

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD21053305.

 

Zundert, 16 november 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

Directeur

 

BIJLAGE

Situatie met kenmerk ZD21053305.

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Berkenring ter hoogte van Hazelaartje 3 te Zundert door plaatsing van bord E6 met onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken. De parkeerplaats wordt extra benadrukt met een wit kruis op het wegdek.

Bron afbeelding: Geo Obliek, Slagboom en Peeters luchtfotografie.

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.