Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021Verkeersbesluit opheffen voorrangsregeling Wildertsedijk-Achtertuin te Zundert

ONS KENMERK: Z21-005657

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020.

Overwegende dat

• het kruispunt Wildertsedijk-Achtertuin is gelegen in een 30 km/u-zone;

• het verkeer op de relatie Wildertsedijk-Achtertuin in de bestaande situatie voorrang heeft op het verkeer vanuit de Molenstraat door de aanwezigheid van haaientanden en verkeersbord B6;

• de Wildertsedijk onderdeel uitmaakt van een belangrijke fietsroute tussen Zundert en de sportparken ten zuiden van Zundert, eveneens gelegen aan de Wildertsedijk;

• bewoners aangeven dat er regelmatig sprake is van onveilige verkeerssituaties, omdat fietsers en automobilisten de voorrangsregeling onvoldoende begrijpen;

• de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens voorschrijven dat bord B6 in 30 km/u-zones slechts worden toegepast bij rotondes en kruispunten met een vrijliggende busbaan, vrijliggend fietspad, vrijliggend fiets/bromfietspad of een hoofdfietsroute;

• op het kruispunt Wildertsedijk-Achtertuin geen sprake is van voornoemde situaties;

• het daarom gewenst is om de voorrangsregeling op te heffen;

• hiermee een voorrangssituatie ontstaat conform artikel 15, lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990: op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders;

• de bestrating wordt aangepast om de nieuwe situatie voor het verkeer begrijpelijk te maken;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 22 november 2021 positief advies gegeven;

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

De voorrangssituatie op het kruispunt Wildertsedijk-Achtertuin te Zundert op te heffen, door middel van het verwijderen van borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), alsmede het verwijderen van de haaientanden, waardoor een voorrangsituatie ontstaat conform artikel 15, lid 1 RVV 1990.

 

Zundert, 14 december 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

directeur

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

 • 1.

  Uw naam en adres

 • 2.

  Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

 • 3.

  Tegen welk besluit u bezwaar maakt

 • 4.

  Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 5.

  Waarom u daartegen bezwaar maakt

 • 6.

  Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

 • 1.

  Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

 • 2.

  U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.