Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Verkeersbesluit aanleggen voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Beukenlaan 1 te Zundert

ONS KENMERK: Z21-006725

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020.

Overwegende dat

• de gemeenteraad van Zundert op 9 juni 2020 het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan heeft vastgesteld;

• daarin de ambitie is uitgesproken om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers;

• in het noordwesten van de kern Zundert een nieuwe woonwijk wordt aangelegd;

• de Eikenlaan voor onder meer deze bewoners een belangrijke looproute is naar het winkelgebied van Zundert en de basisschool ten zuiden daarvan;

• voetgangers daarbij ook de Beukenlaan moeten oversteken;

• er ook veel ouderen wonen in de omgeving van de Beukenlaan die deze straat moeten oversteken om het winkelgebied te bereiken;

• de Beukenlaan een belangrijke straat is in het winkelgebied van Zundert met veel bestemmingsverkeer en verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats;

• het om bovenstaande redenen gewenst is om een veilige oversteekplaats aan te leggen;

• de Beukenlaan is gelegen in een 30 km-zone en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Zundert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 8 december 2021 positief geadviseerd.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Beukenlaan te Zundert, door plaatsing van borden L2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de daarbij behorende markering;

2. Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZND21-KO-073.A.

 

Zundert, 28 december 2021

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

directeur

 

Bijlage

Situatietekening met kenmerk ZND21-KO-073.A.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.