Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Verkeersbesluit instellen 60 km/h voor alle gemeentewegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Zundert

ONS KENMERK: Z21-006724

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020.

Overwegende dat

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zundert zijn;

• de in dit genoemde verkeersbesluit beschreven wegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Zundert liggen;

• de gemeente Zundert een groot buitengebied kent waar in de huidige situatie verschillende snelheidsregimes gelden;

• delen al aangewezen zijn als 60km/h wegvakken of zones en de overige wegen een snelheidsregime van 80km/h kennen;

• in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2020-2030 (GVVP) is benoemd dat vrijwel alle wegen, uitgezonderd de doorgaande wegen van hogere orde (N-wegen), in het buitengebied aangewezen én waar het rijgedrag dit verlangt ingericht dienen te worden als 60km/h-zone;

• dit in lijn is met het landelijk programma Duurzaam Veilig Wegverkeer;

• er een uitzondering is op de Meirseweg (Zundert) tussen het perceel met huisnummer 46 en de Belgische grens. Hier blijft de snelheid na besluitvorming 80km/h;

• bij het passeren van de bebouwde komgrens tot aan de gemeentegrens en vice versa het straks niet toegestaan is om harder te rijden dan 60km/h;

• deze wegen qua functie en gebruik in overeenstemming worden gebracht met de richtlijnen die bestaan voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom;

• dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied.

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 8 december 2021 positief geadviseerd.

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. tot het instellen van een maximumsnelheid van 60km/h voor alle wegen buiten de bebouwde kom en binnen de gemeentegrens die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Zundert (uitgezonderd de N-wegen en het wegvak Meirseweg 46 tot aan de landsgrens), door het plaatsen van de verkeersborden A01-60zb en/of A02-60ze conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

- bij alle huidige portalen waar de bebouwde komgrens is aangegeven,

- bij alle wegen die aansluiten op de N-wegen buiten de bebouwde kom,

- bij, zover nodig, alle wegen op de gemeentegrens waar een ander snelheidsregime bij de aangrenzende gemeente geldt;

2. de wegen buiten de bebouwde kom en binnen de gemeentegrens (uitgezonderd de N-wegen) vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met nummer: ZND21-KO-076.A d.d.: 08-11-2021

 

Zundert, 21 december 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

drs. J.W.F. Compagne, secretaris

J.G.P. Vermue, burgemeester

 

Bijlage

Overzicht wegen buiten de bebouwde kom en binnen de gemeentegrens met nummer ZND21-KO-076.A.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.