Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
woensdag 27 januari 2016

Ontwerpbesluit bebouwde kom Boswet

Logo Zundert

Op 12 januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert het ontwerpbesluit van het vaststellen van bebouwde kom van de Boswet vastgesteld. Dit besluit ligt nu ter inzage.

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpvoorstel tot actualisering van de grens van de bebouwde kom in de Boswet ter inzage te leggen alvorens het besluit naar de gemeenteraad te sturen. Het voorstel is om de bebouwde-kom-grens van de Boswet te laten samenvallen met de huidige gemeentegrens, en eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst. Daarmee is het werkingsgebied van de gemeentelijke bomenverordening gelijk aan het grondgebied van de hele gemeente, zodat de regels voor bomenkap in gemeente Zundert goed gewaarborgd zijn. Het ontwerpbesluit ligt gedurende dertig dagen ter inzage. Daarna zal het voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 26 februari 2016 ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert, tijdens openingsuren).

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit bebouwde kom Boswet naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.