Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 2 december 2015
Postcode en huisnummer:
4885KM 1M.E.R. beoordelingsbesluit

Logo Zundert

Pluimveebedrijf Eendenkooistraat 1 te Achtmaal

Op 20 oktober 2015 hebben wij van Maatschap De Bruijn een aanmeldingsnotitie ontvangen om te beoordelen of voor de uitbreiding van een pluimveebedrijf op het adres Eendenkooistraat 1 te Achtmaal een milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage milieubeheer 1994, bijlage D, dient bij oprichting, wijziging of uitbreiding van een intensieve veehouderij van 40.000 stuks pluimvee of meer, door het bevoegd gezag te worden beoordeeld of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit met het oog op de aan te vragen omgevingsvergunning. In onderhavige situatie betreft de uitbreiding: het vervangen van 2 stallen en het verlengen van een bestaande stal voor huisvesting van 81.541 vleeskuikens.

Geen MER-plicht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft op 25 november 2015 besloten dat ten behoeve van de uitbreiding van het pluimveebedrijf op de locatie Eendenkooistraat 1 te Achtmaal geen MER behoeft te worden opgesteld.

Ter inzage

Voornoemd besluit en de mer-aanmeldingsnotitie liggen met ingang van 3 december 2015gedurende zes weken ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een beslissing ter voorbereiding van een besluit op een in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning. Dit betekent dat op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij dit besluit een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belangen treft.

Wanneer u van mening bent dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht wel leidt tot belangrijke nadelige gevolgen, dient u dat aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.

Voor eventuele vragen of nadere informatie kun u contact opnemen met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, telefoon 076-5969839.