Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Blokenstraat 12a te Achtmaal

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen.

 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het uitbreiden / veranderen van een vleeskuikenbedrijf op de locatie Blokenstraat 12a te Achtmaal.

 

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van de Wabo vergunning te verlenen voor de activiteiten:

-handelen in strijd regels ruimtelijk ordening;

-bouw en

-milieu.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt met ingang vanaf donderdag 22 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018 gedurende de openingstijden ter inzage bij de gemeente Zundert. Het plan kan ook worden geraadpleegd via www.zundert.nl zoeken naar ‘Blokenstraat 12a’ en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-5995643.