Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
dinsdag 5 februari 2019Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 123 te Zundert

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het oprichten van een nieuwe stal voor het houden van melkkoeien en vrouwelijk jongvee bij de melkveehouderij. De beoogde activiteit, het uitbreiden van de bestaande rundveehouderij met een nieuw te bouwen stal voor het huisvesten van vrouwelijk jongvee en melkkoeien, staat vermeld in bijlage D, categorie 14, sub 9 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14, sub niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.- beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.- beoordeling die ten behoeve van het uitbreiden van de bestaande veehouderij met een nieuw te bouwen stal voor het huisvesten van 155 dierplaatsen voor melkkoeien en 37 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.- beoordeling.

 

Locatie

Achtmaalseweg 123 te Zundert

 

Terinzagelegging

De betreffende stukken liggen vanaf 5 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage en zijn op verzoek opvraagbaar bij de balie aan de Bredaseweg 2 te Zundert (4881 DE Zundert). Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

 

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbende kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Zundert.