Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019Verkeersbesluit instellen verbodszone vracht-/landbouwverkeer Zundert 2018

Logo Zundert

Documentnummer:ZD18052087

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert

Inleiding

 

gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens, evenals voor onderborden waardoor een verbod ontstaat.

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

Wegcategorie

Het besluit heeft invloed op alle binnen wegen in de kern Zundert. De Beeklaan (randweg), Prinsenstraat, Molenstraat (gedeeltelijk), Leeuwerikstraat en Wernhoutseweg zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan aangeduid als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De Willem Passtoorsstraat, de Kappellekestraat, Industrieweg, Berkenring, Berkenlaan Molenstraat (gedeeltelijk), Beukenlaan en Nassauplein zijn aangeduid als erftoegangsweg type I. De overige wegen hebben de functie van erftoegangsweg type II.

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

Overwegingen

In 2015 is de randweg van Zundert (Beeklaan) opengesteld voor het verkeer. Het lokale verkeer dient volgens het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan ontsloten te worden via de Beeklaan, Prinsenstraat, Molenstraat (gedeeltelijk) en Wernhoutseweg. In de wegcategorisering zijn deze wegen opgenomen als gebiedsontsluitingsweg en geldt er een snelheidsregime van 50 km/u binnen de bebouwde kom en 80 km/u buiten de bebouwde kom.

In de Molenstraat (voor wat betreft het deel tussen de Prinsenstraat en Bredaseweg) en Bredaseweg (voor wat betreft het deel tussen de Molenstraat en Nassauplein) geldt een verbod voor vracht- en landbouwverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. In de Meirseweg geldt, komend vanaf de rotonde Hofdreef, een inrijverbod voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

​In de woonwijken van Zundert ervaren bewoners overlast van vracht- en landbouwverkeer. Deze wegen zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan van de gemeente Zundert opgenomen als erftoegangsweg type I of II. De functie van de wegen in het totale wegennet is het ontsluiten van verkeer van en naar de wijk (type I) of buurt (type II). Met betrekking tot het aandeel vrachtverkeer wordt bij de voorkeurskenmerken aangegeven dat het aandeel vrachtverkeer weinig (type I) of zeer weinig (type II) dient te zijn. Dit komt overeen met de landelijke voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig.

​Gelet op de klachten van de bewoners is het wenselijk een verbod voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer in de woonwijken van de kern Zundert in te stellen.

​Bedrijvenlocaties zoals Molenzicht, Beekzicht, de Ambachten en Hofdreef vallen buiten de verbodszone. De bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen blijft hiermee gewaarborgd.

​Doorgaand landbouwverkeer kan nu nog gebruik maken van de route Meirseweg - Burgemeester Manderslaan en/of Willem Passtoorsstraat - Veldstraat. Na het instellen van de verbodszone moet dit verkeer verplicht gebruik maken van de Beeklaan en Prinsenstraat. Voor de route via de Veldstraat neemt de afstand toe van circa 1,7 km (gemeten van rotonde Hofdreef - Beeklaan naar kruispunt Molenstraat / Prinsenstraat) naar circa 2,4 km. Gemeten vanaf dezelfde punten is de route via de Burgemeester Manderslaan vergelijkbaar met de route via de Beeklaan en Prinsenstraat.

Doorgaand vrachtverkeer door de kern Zundert kan in de huidige situatie gebruik maken van de route Willem Passtoorsstraat - Veldstraat en de route Beeklaan - Prinsenstraat. Het in te stellen verbod heeft hierdoor alleen invloed op doorgaand vrachtverkeer via de Veldstraat. Gemeten van de rotonde Hofdreef - Beeklaan naar het kruispunt Molenstraat - Veldstraat neemt de afstand toe van circa 1,7 km naar 2,4 km.

Vracht- en landbouwverkeer met een bestemming in de verbodszone ondervindt geen gevolgen van de maatregel. Er geldt immers geen verbod voor bestemmingsverkeer. Onder het verbodsbord worden onderborden geplaatst me de tekst "uitgezonderd met aantoonbare bestemming". Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat met deze beschrijving handhavend opgetreden kan worden.

Met het instellen van de maatregel wordt de vrijheid van het doorgaande vracht- en landbouwverkeer beperkt. De hinder is beperkt doordat op diverse wegen al een verbod door doorgaand vracht- en/of landbouwverkeer geldt. Daarnaast is er via de Beeklaan, Prinsenstraat en Wernhoutseweg een goed alternatief. Deze wegen zijn zo ingericht dat de op deze plaatsen de veiligheid voor het verkeer beter kan worden gewaarborgd. Op de Beeklaan en Prinsenstraat wordt langzaam verkeer gescheiden van het verkeer afgewikkeld of geldt er een verbod voor langzaam verkeer. Conform het beleid Duurzaam Veilig wordt het aantal (erf)aansluiten op gebiedsontsluitingswegen zo veel mogelijk beperkt. Dit vergroot de veiligheid. Het heeft daarom de voorkeur zwaar verkeer op deze wegen af te wikkelen. De belangenafweging leidt er toe dat het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade zwaarder weegt dan de vrijheid van het vracht- en landbouwverkeer.

De maatregel is niet in strijd met andere wetgeving en in lijn met het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan en het landelijke beleid Duurzaam Veilig.

​De afweging van belangen valt binnen de beleidsvrijheid van het college.

​Er is vrijwillig voor gekozen op de procedure de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (u.o.v.) afd. 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht te volgen.

Zienswijze ‘Werkgroep Verkeersvisie Zundert’

Op 29 mei 2018 is het ontwerp-verkeerbesluit gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 30052) en heeft tot en met 10 juli 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp-besluit is één zienswijze ingediend. De zienswijze is 4 juli 2018 ingediend door Werkgroep Verkeersvisie Zundert p/a Postbus 111, 4880 AC Zundert. De zienswijze is niet voorzien van een naam en adres en is niet ondertekend. Op 7 juli 2018 en 11 juli 2018 is verzocht ontbrekende informatie toe te zenden. Op 28 augustus 2018 is van de Werkgroep Verkeersvisie Zundert een aanvullende reactie ingediend. Hierin zijn twee namen van contactpersonen opgenomen. Van hen ontbreken adresgegevens en de handtekening. De oorspronkelijke zienswijze is 4 juli 2018 ontvangen en hiermee binnen de inzage termijn ingediend.

De zienswijze komt er samengevat op neer dat:

het verbod ertoe leidt dat de verkeersdruk van de woonwijken verplaatst wordt naar de Prinsenstraat en de Wildertsedijk. Hierdoor ontstaan nieuwe knelpunten in de verkeersstromen. De knelpunten kunnen voorkomen worden door, gedurende de werkzaamheden aan de Molenstraat, voortijdig doorgaand verkeer om te leiden van Achtmaal via Hulsdonk en Rucphenseweg naar de Beeklaan en vanuit Wernhout via Maalbergenstraat, Weduwestraat en Rustenburgstraat richting Meirseweg. Tevens wordt een meer ingrijpende maatregel voorgesteld; een (tijdelijke) verbinding maken tussen Beekzicht en de Weduwestraat. Hierdoor wordt overlast op de Prinsenstraat en de Wildertsedijk voorkomen. Pas na het gereedkomen van alle werkzaamheden in het centrum van Zundert is er inzicht in de definitieve verkeersstromen en kunnen keuzes gemaakt worden voor vervolgtracés. Aangezien slechts door belanghebbenden een zienswijze naar voren gebracht kon worden, en de ‘Werkgroep Verkeersvisie Zundert’ naar de opvatting van het college niet als een belanghebbende in de zin van de Awb kan worden beschouwd, heeft het college de zienswijze niet-ontvankelijk verklaard. Bij brief van 21 februari 2019 met kenmerk ZD18052265 is dat aan de ‘Werkgroep Verkeersvisie Zundert’ medegedeeld. Ten overvloede heeft het college gereageerd op de zienswijze, waaruit blijkt dat ook in geval van belanghebbendheid een inhoudelijke behandeling van de zienswijze geen aanleiding zou hebben gegeven om het verkeersbesluit niet - of in gewijzigde vorm – te nemen (zie hierna): Ad 1.Gesteld wordt dat het verbod leidt tot problemen met de verkeersstromen op de Prinsenstraat en de Wildertsedijk. In de zienswijze wordt niet onderbouwd welke problemen met verkeersstromen ontstaan en tot welke problemen dit leidt. De Prinsenstraat is in het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan opgenomen als gebiedsontsluitingsweg. De Wildertsedijk is aangeduid als erftoegangsweg type I. Beide straten zijn ingericht conform de bijbehorende inrichtingseisen. De intensiteit van het verkeer blijft onder de voorkeurskenmerken. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat er problemen met de verkeersstromen ontstaan. Tevens is het college van mening dat doorgaand vracht- en landbouwerkeer geen gebruik moet maken van de woonwijken.  Ad 2. Het verkeerbesluit heeft geen betrekking op de omleidingsroutes in het kader van de werkzaamheden aan de Molenstraat. Ad 3.Zoals onder ad 1 is gesteld is er geen reden om aan te nemen dat het verbod leidt tot problemen met de verkeersstromen. Vanuit dit verkeersbesluit is er dan ook geen aanleiding een nieuwe (tijdelijke) verbinding te realiseren. Ad 4.Het verkeersbesluit heeft geen betrekking op besluitvorming voor vervolgtracés. ​

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 15 mei 2018 positief advies gegeven.

BESLUIT

1. Instellen van een verbodszone voor vracht- en landbouwverkeer in de woonwijken van Zundert door middel van plaatsing van de borden C07 en C08 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

2. Bestemmingsverkeer uit te zonderen door middel van plaatsing van onderborden met de tekst "uitgezonderd aantoonbare bestemming"

 

Zundert, 21 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Zundert

Namens dezen,

C.L.C. Verberne

adjunct-directeur

Mededelingen

Beroepsmogelijkheid

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, die naar aanleiding van het ontwerp-besluit tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, of die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, tegen dit besluit beroep instellen. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag na de datum van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant, clusterbestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met een beroepschrift of gedurende de behandeling daarvan kunnen belanghebbenden tevens, als onverwijlde spoed dat vereist gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de behandeling van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.