Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 3 april 2019Verkeersbesluit aanleggen voetgangersoversteekplaats Bredaseweg t.h.v. nr. 8 te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z19-001687

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

 

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid van de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Is het gewenst om op de Bredaseweg een voetgangersoversteekplaats aan te leggen zodat voetgangers een veilig alternatief hebben om over te steken.

 

MOTIVERING

overwegende dat:

• de Bredaseweg een gebiedsontsluitingsweg is in de kern Zundert met een snelheidsregime van 50 km/uur;

• er op de Bredaseweg tussen de aansluiting met de Meirseweg en de rotonde Hofdreef / Beeklaan geen voetgangersoversteekplaats aanwezig is;

• bewoners woonachtig ten oosten van de Bredaseweg aangeven dat ze geen veilige oversteek hebben naar het westen en vice versa;

• de Bredaseweg regelmatig wordt overgestoken door ouderen, kinderen en reizigers die bij de bushalte aan de Willem Pastoorsstraat in- of uitstappen;

• het gewenst is om voetgangers een veilige oversteek te kunnen aanbieden;

• de voorgestelde locatie ervoor zorgt dat voetgangers in twee etappes oversteken, waardoor zij maar één rijrichting per keer in de gaten hoeven te houden, wat aanzienlijk bijdraagt aan een veilige oversteek;

• er overleg heeft plaatsgevonden met Avoord (eigenaar Vraagwinkel) en het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE) over de locatie van de oversteekplaats en zij van mening zijn dat de maatregel een goede eerste stap is in het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Bredaseweg.

 

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 5 maart 2019 positief advies gegeven.

Met Avoord (eigenaar Vraagwinkel Bredaseweg 10) en het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van wooncomplex De Wissel is overleg gevoerd over de locatie. De oversteekplaats wordt mede op hun verzoek aangelegd.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid voor voetgangers zwaarder weegt dan het inperken van de vrijheid van het verkeer.

 

BESLUIT

1. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Bredaseweg, door plaatsing van borden L2 met de daarbij behorende markering;

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZND18-KO-007.A.

Zundert, 3 april 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens deze,

C.L.C. Verberne

Adjunct-directeur

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn van terinzagelegging tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Zundert, postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.