Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 10 april 2019Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Lavendelring 70 te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z19-001664

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om ter hoogte van Lavendelring 70 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen, zodat eigenaar van het voertuig op korte afstand van zijn woning kan parkeren.

MOTIVERING

overwegende dat:

• op 26 februari 2019 een verzoek is ontvangen voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Lavendelring 70 te Zundert;

• de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, zoals verwoord in het vigerend gemeentelijk beleid;

• de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Zundert;

• door de aanwijzing één parkeerplaats wordt onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 1 april 2019 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op de Lavendelring ter hoogte van huisnummer 70 te Zundert, door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken;

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD19014860.

 

Zundert, 9 april 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens deze,

C.L.C. Verberne

Adjunct-directeur

 

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn van terinzagelegging tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Zundert, postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.