Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 17 april 2019Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z19-002461

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het voorkomen en beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu; 

en vanuit het volgende belang van artikel 4 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; 

Is het gewenst om op de Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• er een verzoek is ontvangen voor de plaatsing van een laadpaal voor het opladen van een elektrisch voertuig. De aanvrager woont in de Burgemeester Kievitslaan. Om te kunnen garanderen dat de laadpaal ook gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is het noodzakelijk de twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;

• door de aanwijzing twee parkeermogelijkheden aan de Burgemeester Kievitslaan onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang voor het reserveren van plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• de Burgemeester Kievitslaan een erftoegangsweg is met een snelheidsregime van 30 km/uur;

• de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Zundert;

BESLUIT

  • 1.

    In de Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert, in de parkeerhaven naast huisnummer 56, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’;

  • 2.

    Met onderbord OB504 (neergaande pijlen) de twee betreffende parkeerplaatsen aanwijzen;

  • 3.

    Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD19016660

 

Zundert, 16 april 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne

Adjunct-directeur

 

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn van terinzagelegging tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Zundert, postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.