Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019Verkeersbesluit herinrichting Molentraat 2018

Logo Zundert

KENMERK: Z18-003844

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

Op basis van het "Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2018" is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Het is dan ook gewenst om:

• op de Bredaseweg en Molenstraat, tussen de Meirseweg en Prinsenstraat, éérichtingsverkeer met een uitzondering voor (brom)fietsers, in zuidwestelijke richting te stellen;

• vier voetgangersoversteekplaatsen in de Molenstraat op te heffen;

• het stopverbod in de Molenstraat en Bredaseweg voor wat betreft het deel tussen de Meirseweg en Sint Elisabethstraat op te heffen;

• de parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, ter hoogte van Molenstraat 104, op te heffen;

• binnen de blauwe zone de locatie van de blauwe strepen te wijzigen.

MOTIVERING

De kern van Zundert kent verkeers- en leefbaarheidsproblemen. Dit blijk uit:

• Masterplan Centrumvisie fase, 2007;

• Uitwerking Masterplan Centrumvisie, d.d. 6 maart 2009;

• Vaststelling MER randweg Zundert, d.d. 10 februari 2011;

• Vaststelling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zundert 2011-2020, d.d. 28 april 2011.

In september 2018 start de herinrichting van de Molenstraat. De herinrichting maakt onderdeel uit van een samenhangend pakket van maatregelen om de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de kern van Zundert aan te pakken. Het maatregelenpakket heeft tot doel verkeer uit de kern van Zundert te weren.

Bij het ontwerp-verkeersbesluit is een bijlage met achtergrondinformatie toegevoegd. De bijlage maakt onderdeel uit van het verkeersbesluit.

 

Instellen éénrichtingsverkeer heeft gevolgen voor de bereikbaarheid

Eenrichtingsverkeer geldt voor het deel van de Molenstraat en Bredaseweg tussen de Meirseweg enPrinsenstraat met een uitzondering voor (brom)fietsers. De rijrichting is in zuidwestelijke richting. De afstand tussen de Meirseweg en Prinsenstraat is circa 700 meter.

Het doel is om verkeer uit de kern van Zundert te weren en hiermee de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de kern van Zundert, en in dit geval de Molenstraat en Bredaseweg, aan te pakken. Zoals beschreven in het bestemmingsplan Randweg Zundert.

Komend uit de richtingen Rucphen en Wernhout is het niet meer toegestaan de Molenstraat in de rijden. De maatregel heeft impact op verkeer van en naar de Bredaseweg en Molenstraat, achterliggende straten en voor doorgaand verkeer in noordoostelijke richting.

Indien doorgaand verkeer in noordoostelijke richting gebruik maakt van de route Prinsenstraat-Beeklaan neemt de afstand toe van 1,1 km naar 2,4 km. Dit is een toename van 1,3 km. Als het verkeer een andere route neemt, bijvoorbeeld via de Burgemeester Manderslaan, is de omrijdafstand kleiner. Zie enkele voorbeelden in de bijlage. Er geldt momenteel op de Molenstraat een verbod voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer meteen uitzondering voor bestemmingsverkeer (zie in de bijlage een overzicht van alle verkeerstekens). Voor dit verkeer heeft de maatregel geen impact. De maatregel heeft geen impact op doorgaand verkeer in zuidwestelijke richting. Bestemmingen in de Molenstraat en achterliggende straten blijven bereikbaar. Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming kiest het verkeer een nieuwe route. De omrijdafstand bedraagt maximaal circa 1 km. Verkeer met herkomst Molenstraat en een bestemming in noordoostelijke richting heeft verschillende mogelijkheden. Indien wordt gereden via de Beeklaan neemt de afstand toe met maximaal circa 1,8 km.

Instellen éénrichtingsverkeer heeft gevolgen op de verkeersstromen

De maatregel leidt tot een toename van verkeer op andere wegen. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zundert 2011 - 2020, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2011 hebben alle wegen een typering gekregen (zie bijlage). Bij elke weg hoort een voorkeurskenmerk voor de intensiteit waarvoor de desbetreffende weg is ontworpen, zodanig dat de verkeersveiligheid en doorstroming gewaarborgd is. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Randweg-Zundert is aangetoond dat na de realisatie van de randweg (Beeklaan) en centrummaatregelen (waaronder het instellen van éénrichtingsverkeer op de Molenstraat) de verkeersintensiteiten binnen de wegtypering blijven (zie bijlage). Hiermee is aangetoond dat de maatregelen niet leiden tot een onaanvaardbare toename van verkeer op andere wegen. In 2016 is door diverse ondernemers uit de Molenstraat verzocht de rijrichting in de Molenstraat te wijzigen. Het college heeft besloten op dit verzoek in te gaan. Berekeningen tonen opnieuw aan dat er geen onaanvaardbare intensiteiten op verschillende wegen ontstaan (zie bijlage). Op de Burgemeester Manderslaan stijgt de intensiteit tot circa 3.670 m.v.t./etmaal. Dit overschrijdt het voorkeurskenmerk voor de intensiteit van 3.000 m.v.t./ etmaal (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zundert 2011 — 2020) voor deze weg. De overschrijding van 670 m.v.t./etmaal leidt niet tot onaanvaardbare situaties. De Burgemeester Manderslaan is circa 5,5 meter breed en er geldt een snelheidsregime van 50 km/u. Aan de straat liggen Basisschool Zonnebloem Zundert en verpleeghuis De Willaert (zie bijlage).

De huidige inrichting van de relevante wegen is beoordeeld. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige inrichting leidt tot onaanvaardbare situaties (zie bijlage).

De belangenafweging leidt er in dit geval toe dat het belang van het verzekeren van de veiligheid op de Molenstraat en Bredaseweg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden zwaarder weegt dan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in de Molenstraat en Bredaseweg en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade in het omliggende gebied.

Opheffen voetgangersoversteekplaatsen

Er zijn in de Molenstraat en Bredaseweg vier voetgangersoversteekplaatsen (hierna: VOP):

• Ter hoogte van Bredaseweg 2 (gemeentehuis);

• Ter hoogte Molenstraat 1 (tussen supermarkt en parkeerterrein);

• Ter hoogte van aansluiting Eikenlaan;

• Kruispunt Molenstraat - Prinsenstraat.

In de nieuwe situatie komen de VOP's te vervallen. Als gevolg van de aanleg van de randweg en realisatie van centrummaatregelen:

• is er een aanzienlijke afname is van het verkeer op de Molenstraat en Bredaseweg;

• komt gemotoriseerd nog slechts uit één richting;

• wordt de rijbaan versmald van 6 naar 4,7 meter waardoor de oversteek korter is.

Dit leidt ertoe dat voor voetgangers de oversteek van de Molenstraat en Bredaseweg vereenvoudigt. De belangenafweging leidt er in dit geval toe dat het belang van het waarborgen van de vrijheid van het verkeer het zwaarste weegt.

Opheffen stopverbod en opheffen laad- en losplaats

Op de Molenstraat en Bredaseweg is tussen de Sint Elisabethstraat en Prinsenstraat aan de zuidoostkant een stopverbod van kracht. Ter hoogte van de Molenstraat 104 ligt aan de noordwestkant van de Molenstraat één laad- en losplaats. Aan ondernemers in de Molenstraat is gevraagd welke mogelijkheden zij hebben met betrekking tot het laden- en lossen. Een deel van de ondernemers heeft een reactie gegeven (zie bijlage). Uit de resultaten en diverse verkeersschouwen blijkt dat de meeste grote ondernemingen zoals Dirk, Albert Heijn en HEMA aan de achterzijde laden en lossen. Een deel van de ondernemingen laadt en lost aan de voorzijde. Als gevolg van de aanleg van de randweg en de centrummaatregelen daalt de intensiteit op de Molenstraat en Bredaseweg. Tijdens de herinrichting van de straten wordt de rijloper versmald en éénrichtingsverkeer ingesteld. Gelet op de inrichting van de Molenstraat en Bredaseweg, de afname van het verkeer en de omvang van het laden en lossen is het niet nodig het huidige stopverbod en de laad- en losplaats te handhaven. De belangenafweging leidt ertoe dat het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van hetverkeer zwaarder weegt dan het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder.

Wijzigen locatie blauwe strepen

Op de Markt en delen van de Bredaseweg, Molenstraat, Eikenlaan en Prinsenstraat is een blauwe zone van kracht. Als gevolg van de herinrichting van de Molenstraat en Bredaseweg wijzigt de locatie en het aantalparkeerplaatsen. De tijden en begrenzing van de blauwe zone blijven ongewijzigd.

Binnen de grenzen van de herinrichting zijn er in de huidige situatie zijn er 87 parkeerplaatsen; 69 aan deBredaseweg en Molenstraat en 18 aan de Markt. In de nieuwe situatie komen de 18 parkeerplaatsen op de Markt te vervallen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het plein voor bijvoorbeeld de weekmarkt en evenementen. Daarnaast wordt het karakter van het plein hersteld.

Op de Bredaseweg en Molenstraat komen er 63 parkeerplaatsen terug. Per saldo een afname van 24 parkeerplaatsen. In 2015 is onderzoek gedaan naar de werkelijke parkeerdruk en de effecten van het opheffen van parkeerplaatsen. Uit het onderzoek blijkt dat bij een bezettingsgraad van meer dan 85% een parkeerterrein als vol wordt ervaren en ontstaat er zoekverkeer. In de Molenstraat zijn tijdens de parkeerdrukmetingen op drie momenten een bezettingsgraad van meer dan 85% waargenomen. De parkeerdruk is op deze momenten echter niet hoger dan 100%. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er voldoende parkeerplaatsen in de Molenstraat beschikbaar zijn (zie bijlage).

Om in de nieuwe situatie de bezettingsgraad van 85% niet te overschrijden moeten er minimaal 13 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. Er ontstaat geen onaanvaardbare toename van de parkeerdruk.

Door het gewijzigde profiel is het mogelijk over een toegankelijk trottoir te maken. De belangenafweging leidt er in dit geval toe dat het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg, beschermen vanweggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheiddaarvan zwaarder weegt dan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest metde politie. De politie heeft positief advies gegeven.

De bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit heeft op 31 augustus 2018 plaatsgevondenin de Staatscourant (nr. 49737).

Naar aanleiding daarvan zijn er zienswijzen ingebracht. De beantwoording van de zienswijzen vindt plaats in het document Zienswijzennota ontwerpverkeersbesluit herinrichting Molenstraat in Zundert van 20 maart 2019 met documentnummer ZD19009626. De zienswijzen leiden tot een aantal tekstuele wijzigingen in besluit:

• in het ontwerp-verkeersbesluit wordt in relatie tot het GVVP de term 'voorkeursintensiteit' geïntroduceerd.

Reactie college: De zienswijze geeft aanleiding om het verkeersbesluit aan te passen. De term 'voorkeursintensiteiť' zal vervangen worden door 'voorkeurskenmerk voor de intensiteit';

• op pagina 8 van de bijlage wordt gesproken over erftoegangsweg type 1 bibeko (afkorting voor 'binnen de bebouwde kom') (60 km/u). Dat behoeft correctie.

Reactie college: De zienswijze geeft aanleiding om het verkeersbesluit aan te passen. Waar nodig zal de term 'bibeko (60 km/u)' worden vervangen door 'bibeko (30 km/u)'.

Ambtshalve wijzigingen.

1. Benoemen alle benodigde bebording voor instellen eenrichtingsverkeer Molenstraat.

In het besluitpunt ten aanzien van het instellen van eenrichtingsverkeer worden alle borden opgenomen die op het bebordingsplan eenrichtingsverkeer zijn weergegeven. Dit besluitpunt wijzigt in "door het plaatsen van borden C2, C3, C4, D5 en onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsen) van bijlage van het RVV 1990, op de Bredaseweg en Molenstraat, tussen de Meirseweg en Prinsenstraat, éénrichtingsverkeer met een uitzondering voor (brom)fietsers, in zuidwestelijke richting te stellen."

2. Instemming Basisschool Zonnebloem Zundert en verpleeghuis De Willaert.

In het verkeersbesluit staat de tekst "Aan de straat liggen Basisschool Zonnebloem Zundert en verpleeghuis De Willaert (zie bijlage). In juni 2018 heeft met deze partijen overleg plaatsgevonden. Beide geven aan geen problemen te verwachten in de toekomstige situatie." Omdat deze partijen enkel hebben aangegeven in te stemmen met tijdelijke snelheidsremmende maatregelen (bloembakken), markering voor de school en eenverkeersveilige en leefbare straat, wordt deze alinea verwijderd.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om de volgende maatregelen te treffen:

1. door het plaatsen van borden C2, C3, C4, D5 en onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsen) van bijlage van het RVV 1990, op de Bredaseweg en Molenstraat, tussen de Meirseweg en Prinsenstraat, éénrichtingsverkeer met een uitzondering voor (brom)fietsers, in zuidwestelijke richting te stellen;

2. door het verwijderen van de zebramarkering en borden L02 van bijlage I van het RVV 1990, vier voetgangersoversteekplaatsen in de Molenstraat en Bredaseweg op te heffen;

3. door het verwijderen van borden E02 van bijlage I van het RVV 1990, het stopverbod in de Molenstraat en Bredaseweg voor wat betreft het deel tussen de Meirseweg en Sint Elisabethstraat op te heffen;

4. door het verwijderen van bord E07 van bijlage I van het RVV 1990, de parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, ter hoogte van Molenstraat 104, op te heffen;

5. binnen de blauwe zone de locatie van de blauwe strepen te wijzigen, e.e.a aangegeven op toegevoegd inrichtingsplan.

 

Zundert, 2 april 2019,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

drs. A.W.A.M. Broos, de secretaris

 

L.C. Poppe-de Looff, de burgemeester

 

Beroepsmogelijkheid

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, die naar aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, of die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, tegen dit besluit beroep instellen. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag na de datum van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant, cluster bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluitwaartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met een beroepschrift of gedurende de behandeling daarvan kunnen belanghebbenden tevens, als onverwijlde spoed dat vereist gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.