Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 29 mei 2019Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer Pieter van Ginnekenstraat te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z19-000596

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

Is het gewenst om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Pieter van Ginnekenstraat zodat er meer ruimte ontstaat voor het parkeren. Dit voorkomt parkeerhinder op het trottoir.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• de Pieter van Ginnekenstraat een woonstraat is in de kern Zundert zonder doorgaande verkeersfunctie;

• de Pieter van Ginnekenstraat in een 30 km/uur-zone ligt en voor verkeer in twee richtingen bereikbaar is;

• er sprake is van een hoge parkeerdruk, waardoor bewoners onder meer in hun voortuin parkeren en auto’s half op het trottoir worden geparkeerd;

• hierdoor de absolute minimale vrije breedte van 0,90 m op trottoirs, bij incidentele vernauwingen (ASVV, 2012, p.873) in het geding komt door geparkeerde auto’s;

• voetgangers om die reden worden beperkt in hun doorgang;

• de Pieter van Ginnekenstraat als gevolg van rioolvervanging opnieuw wordt ingericht;

• het wegprofiel hierbij wordt aangepast, waarbij het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid;

• de rijloper hierdoor niet meer voldoet aan de minimale afmetingen voor een tweerichtingsstraat;

• derhalve eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd dient te worden ingesteld;

• (brom)fietsers hiervan kunnen worden uitgezonderd, omdat er voldoende ruimte is om tegemoetkomend verkeer te passeren;

• ervoor gekozen is het eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting (van Hertogstraat naar Caspar Damsstraat) te laten lopen, omdat een meerderheid van de bewoners van de Pieter van Ginnekenstraat hieraan de voorkeur geeft;

• de bereikbaarheid van de woningen niet in het geding komt en de omrijdafstanden acceptabel zijn;

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 5 maart 2019 positief advies gegeven;

Met de bewoners van de Pieter van Ginnekenstraat is overleg gevoerd over de inrichting van de weg. Daarbij is ook de vraag gesteld of er voorkeur is voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de straat. Uit een meerderheid van de reacties blijkt dat bewoners hieraan de voorkeur geven, met het verzoek om eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in te stellen. Het belangrijkste argument van tegenstanders is de vrees voor meer verkeersbewegingen.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid voor voetgangers zwaarder weegt dan het inperken van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Pieter van Ginnekenstraat, door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage I van het RVV 1990, waarbij het enkel is toegestaan om in de richting van de Hertogstraat naar de Caspar Damstraat te rijden;

2. Fietsers en bromfietsers van het onder punt 1 genoemde eenrichtingsverkeer uit te zonderen door plaatsing van een onderbord model OB54 V.N.V.F.;

3. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZND-2017-43-DO-2.

 

Zundert, 28 mei 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Adjunct-directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.  

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  KostenU betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.