Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Verkeersbesluit aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats Kerkakkerstraat te Rijsbergen

Logo Zundert

KENMERK: Z19-003931

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

Is het gewenst om in de Kerkakkerstraat, ter hoogte van schoolvoorziening IKC de Plaetse, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, zodat op korte afstand van IKC de Plaetse kan worden geparkeerd.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• er geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is bij IKC de Plaetse;

• het wenselijk is om voor het afzetten / begeleiden van leerlingen, die slecht ter been zijn, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, zodat zij dicht bij de ingang van het schoolgebouw kunnen in- en uitstappen;

• het wenselijk is om een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de ingang aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats;

• het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen past binnen het gemeentelijk beleid zoals beschreven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2011-2020;

• de betreffende weg en parkeerplaats in beheer zijn bij de gemeente Zundert;

• door de aanwijzing één parkeerplaats wordt onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 15 juni 2019 positief advies gegeven;

Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats is besproken in de werkgroep Verkeersveiligheid schoolomgeving St. Bavo, waarin directie van de school, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad, verkeersouder, buurtbewoners, dorpsraad Rijsbergen en de gemeente Zundert zijn vertegenwoordigd. Het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats is tijdens het werkgroepoverleg benoemd als een van de gewenste maatregelen in de schoolomgeving.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van de bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de Kerkakkerstraat, in de bestaande parkeerhaven ter hoogte van de ingang van IKC de Plaetse, door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. Deze verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD19027788.

 

Zundert, 25 juni 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Adjunct-directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

• Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

• U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.