Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 5 augustus 2019Mandaatregeling personele zaken 2015

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant,

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant en het bepaalde in de arbeidsvoorwaarden regeling Werkplein Hart van West-Brabant.

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Mandaatregeling personele zaken 2015.

Artikel 1 Algemeen mandaat arbeidsvoorwaardenregeling

 • 1.

  De beslissingen op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling en daarop gebaseerde aanvullende regelingen en het vastgestelde P&O-beleid - die zijn aan te merken als besluiten ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - worden met in achtneming met voornoemde regelingen, het vastgestelde beleid en het bepaalde in deze Mandaatregeling, gemandateerd aan de Directeur.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de volgende beslissingen niet gemandateerd:

 • a.

  Besluiten ten aanzien van de mandaathouder zelf;

 • b.

  Besluiten in het kader van disciplinaire maatregelen (exclusief het voornemen);

 • c.

  Besluiten in het kader van strafontslag (exclusief het voornemen);

 • d.

  Beslissingen op bezwaarschriften;

 • e.

  Beslissingen die afwijken van vastgesteld beleid en nadere regelingen op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2 Ondermandaat aan teamleiders

 • 1.

  Ondermandatering van de bevoegdheden in artikel 1 geschiedt aan de teamleiders voor het nemen van besluiten ten aanzien van de in hun team werkzame medewerkers.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de volgende beslissingen niet in ondermandaat gegeven:

 • a.

  Het vaststellen van de waardering van functies;

 • b.

  Het vaststellen van functieprofielen;

 • c.

  Het beslissen inzake een persoonlijke toelage, incidentele prestatiebeloning en extra periodieke verhogingen;

 • d.

  Het beslissen op de vermeerdering van de arbeidsduur boven de formatie;

 • e.

  Het beslissen inzake het toestaan van nevenfuncties;

 • f.

  Het opleggen van een verplichting tot het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden;

 • g.

  Het aangaan van detacheringsovereenkomsten en inhuur derden.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de volgende bevoegdheden onder gemandateerd onder de voorwaarde dat door de directeur vooraf is ingestemd met het jaarlijkse totaaloverzicht van alle verzoeken voor de teams binnen zijn domein:

 • a.

  Het beslissen op een verzoek om overschrijving van niet genoten verlof naar een volgend jaar, voorzover dit het toegestane maximum overschrijdt;

 • b.

  Het beslissen op een verzoek om overschrijving van verlof om redenen van dienstbelang;

 • c.

  Het beslissen over de aan- en verkoop van verlofuren.

 • 4.

  Onder-ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 3 Analoge toepassing mandatering bij privaatrechtelijke overeenkomsten

 • 1.

  Voor wat betreft het aangaan van arbeidsovereenkomsten, stageovereenkomsten, werkervaringsovereenkomsten en vrijwilligersovereenkomsten geldt de in dit besluit neergelegde mandatering naar analogie.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘’Mandaatregeling personele zaken 2015’’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 16-01-2015

Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant

S.A. Kurvers T.H.R. Zwiers

Secretaris, Voorzitter,

……………… ………………..

Aldus ondergemandateerd door de Directeur aan de teamleider, voorzover toegestaan volgen het bepaalde in deze regeling d.d. 16-01-2015

S.A.Kurvers

De Directeur