Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 4 september 2019



Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Lange Reep te Rijsbergen

Logo Zundert

KENMERK: Z19-005415

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het voorkomen en beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu; 

en vanuit het volgende belang van artikel 4 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; Is het gewenst om in de Lange Reep te Rijsbergen 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• er een verzoek is ontvangen voor de plaatsing van een laadpaal voor het opladen van een elektrisch voertuig. De aanvrager woont in de Lange Reep. Om te kunnen garanderen dat de laadpaal ook gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is het noodzakelijk om hiervoor de twee parkeerplaatsen te reserveren;

• door de aanwijzing twee parkeermogelijkheden in de Lange Reep worden onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang voor het reserveren van plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• de Lange Reep een erftoegangsweg is met een snelheidsregime van 30 km/uur;

• de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Zundert.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 26 augustus 2019 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

• In de Lange Reep te Rijsbergen, in de parkeerhaven ten westen van huisnummer 66, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’;

• Met onderbord OB504 (neergaande pijlen) de twee betreffende parkeerplaatsen aanwijzen;

• Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD19038687.

 

Zundert, 3 september 2019

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Adjunct-directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.  

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.