Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 29 januari 2020Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen omgeving Markt te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z20-000455

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

Is het gewenst om aan de Markt te Zundert 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen en aan te wijzen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van Zundert op 3 december 2019 een verkeersbesluit heeft genomen voor het aanwijzen van 9 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Molenstraat, Bredaseweg en Markt te Zundert;

• dat verkeersbesluit op 4 december 2019 is gepubliceerd in de Staatscourant 2019 onder nr. 66617;

• na publicatie twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Markt onvoldoende geschikt zijn bevonden voor het gebruik door gehandicapten;

• er in overleg met Gehandicapten Platform Zundert gekozen is voor twee andere parkeerplaatsen in de directe omgeving van de Markt;

• hiervoor een bestaande gereserveerde parkeerplaats voor de gemeentelijke handhaving verplaatst moet worden;

• er per saldo geen extra parkeerplaatsen worden onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 22 januari 2020 positief advies gegeven;

Er is advies ingewonnen bij het Gehandicapten Platform Zundert over de nieuwe locaties. Het Gehandicapten Platform heeft op 22 januari 2020 schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de voorgestelde locaties.

BESLUIT

1. 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de noordwestzijde van Markt 1 te Zundert op te heffen door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de noordzijde van Markt 1 te Zundert, ter hoogte van de Caspar Damstraat, aan te wijzen door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van een symbooltegel in de parkeervakken;

3. De gereserveerde parkeerplaats voor de gemeentelijke handhaving aan de Caspar Damstraat te verplaatsen;

4. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD20002860.

 

Zundert, 28 januari 2020

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.  

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.