Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 11 maart 2020Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Ruyterhof Rijsbergen”. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op ter plaatse van de noord- en oostgevels van de appartementen. Het gaat in totaal om 9 appartementen, waarbij de geluidsbelasting 50-57 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 9 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 12 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.