Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 8 april 2020Verkeersbesluit instellen 30 km/uur-zone en verwijderen voorrangsregeling Bredaseweg te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z20-001121

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2020” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Is het gewenst om op de Bredaseweg te Zundert, tussen de aansluiting met de Willem Pastoorsstraat en de aansluiting met de Meirseweg, een 30 km/uur-zone in te stellen; en de voorrangsregelingen bij de aansluitingen met de Meirseweg en de Vincent van Goghstraat te verwijderen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• de Bredaseweg, tussen de aansluiting met de Willem Pastoorsstraat en de aansluiting met de Meirseweg (hierna: Bredaseweg), is gelegen binnen de bebouwde kom van Zundert;

• de Bredaseweg, Meirseweg en Vincent van Goghstraat in beheer zijn bij de gemeente Zundert;

• de Bredaseweg, Meirseweg en Vincent van Goghstraat in de gemeentelijke wegencategorisering zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen;

• de wegen hiermee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

• dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied met een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

• dat op de Bredaseweg een maximale toegestane snelheid van 50 km/uur van toepassing is;

• dat de Molenstraat/Bredaseweg tussen de aansluiting met de Prinsenstraat en de aansluiting met de Meirseweg in 2019 en begin 2020 opnieuw is ingericht;

• de aansluiting Bredaseweg-Meirseweg nog geen verkeersveilige inrichting heeft gekregen;

• hiervoor eind 2019 alsnog een ontwerp is opgesteld (bijlage, tekeningnummer S.202);

• dit ontwerp onderdeel is van een bredere visie op de herinrichting van de Bredaseweg (bijlage, tekeningnummer S.201);

• deze visie is besproken met bewoners en ondernemers, alsmede belanghebbendenorganisaties zoals het Gehandicapten Platform Zundert en openbaar vervoerbedrijf Arriva;

• in de visie het versterken van de verblijfsfunctie centraal staat;

• deze visie op 3 maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad van Zundert;

• dat de Bredaseweg tussen de aansluiting met de Willem Pastoorsstraat en de aansluiting met de Meirseweg wordt heringericht met een maximale toegestane snelheid van 30 km/uur;

• dat er ter hoogte van de aansluiting met de Willem Pastoorsstraat een herkenbare poortconstructie aangelegd kan worden, omdat daar al een voetgangersoversteekplaats aanwezig is;

• dat de aansluiting van de Bredaseweg op de Vincent van Goghstraat in fase 1 wordt heringericht in een uitritconstructie;

• dat hiermee de snelheid van het verkeer omlaag gaat ten gunste van de verblijfsfunctie;

• dat de huidige voorrangsregelingen bij de kruispunten Bredaseweg-Vincent van Goghstraat en Bredaseweg-Meirseweg niet meer van toepassing zijn en de haaientanden en verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 worden verwijderd;

• dat de bestaande voetgangersoversteekplaats in de Vincent van Goghstraat opnieuw wordt aangelegd ten behoeve van de oversteek door voetgangers;

• bij deze voetgangersoversteekplaats verkeersborden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 worden geplaatst;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 26 maart 2020 positief advies gegeven;

De bewoners en belanghebbenden van de omgeving Bredaseweg zijn op 9 december 2019 geïnformeerd over de plannen. Mede aan de hand van hun opmerkingen en wensen is het ontwerp aangepast. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 12 februari 2020 is de bredere visie op de herinrichting van de Bredaseweg gepresenteerd.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van een beter verblijfsklimaat zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. De 30 km/uur-zone met een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur uit te breiden met de Bredaseweg, op het gedeelte tussen de aansluiting met de Willem Pastoorsstraat en de aansluiting met de Meirseweg door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1-30-zb en A1-30-ze van bijlage 1 van het RVV 1990;

2. De voorrangsregeling op te heffen op de aansluitingen Bredaseweg-Vincent van Goghstraat en Bredaseweg-Meirseweg door middel van het verwijderen van verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende haaientanden;

3. Verkeersborden BB22 en D2 te verwijderen doordat de vluchtheuvel tussen de onder beslispunt 2 genoemde aansluitingen wordt opgeheven;

4. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Vincent van Goghstraat door het aanbrengen van zebramarkering en plaatsing van daarbij horende verkeersborden L2;

5. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk / tekeningnummer S.202.

 

Zundert, 7 april 2020

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van debezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over onsbesluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar> Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopigoordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.