Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 8 april 2020Verkeersbesluit aanwijzen fietsstroken schoolzone Burgemeester Manderslaan te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z19-006578

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2020” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Is het gewenst om in de Burgemeester Manderslaan te Zundert, ter hoogte van basisschool De Zonnebloem, aan weerszijden van de straat de aanwezige fietssuggestiestroken aan te wijzen als fietsstroken.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van Zundert op 27 oktober 2017 heeft besloten om een zonaal stopverbod in te stellen op delen van de Burgmeester Manderslaan en de Heerdgang (Staatscourant 2017, 64096);

• dit verbod is ingesteld om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren op momenten dat de kinderen gebracht en gehaald worden;

• dit te koppelen aan de zone rondom de school en formeel het stopverbod zonaal toe te passen;

• het achteraf niet mogelijk is gebleken om het stopverbod conform RVV 1990 zonaal toe te passen;

• een aanpassing dient te passen in de geest van het bestaande verkeersbesluit, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school;

• het aanwijzen van de fietssuggestiestroken tot fietsstroken tot effect heeft dat er door automobilisten niet meer op of naast deze strook stilgestaan of geparkeerd mag worden (artikel 23, lid 1 onder b, RVV 1990);

• dat hiermee deze verkeersmaatregel handhaafbaar is door de politie en bijzondere opsporingsambtenaren en dat hetzelfde effect wordt bereikt als met het invoeren van een stopverbod werd beoogd;

• er overleg heeft plaatsgevonden met de directie van de basisschool en dat de directie instemt met de maatregelen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland – West-Brabant. De politie heeft op 24 maart 2020 positief advies gegeven.

Er is overleg geweest met de directie van de basisschool. De directie stemt in met de aanpassing.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang voor het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, en het verbeteren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers zwaarder wegen dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Het zonaal stopverbod op de Burgemeester Manderslaan, tussen de aansluiting met de Heerdgang en de aansluiting met de Margriet van de Laer, in te trekken;

2. De fietssuggestiestroken op de Burgemeester Manderslaan, vanaf de aansluiting met de Heerdgang en de aansluiting met het Weerreys Park als fietsstrook aan te wijzen door middel van het aanbrengen van fietssymbolen op deze stroken;

3. Het stopverbod op een deel van de Heerdgang te handhaven conform eerder genomen verkeersbesluit met nr. 64096 (Staatscourant 2017), door plaatsing van borden E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met daaronder de tijden waarop het stopverbod geldt: op werkdagen van 8.30-9.00 uur, 11.30-13.30 uur en 15.00-15.45 uur.

4. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorendensituatietekening met kenmerk ZD19048049.

 

Zundert, 7 april 2020

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders gemeente Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van debezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over onsbesluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar> Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopigoordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.