Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
dinsdag 21 juli 2020Besluit vaststellen percentage invorderingsrente Belastingsamenwerking West-Brabant

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

onderwerp vaststellen percentage invorderingsrente

datum 17 juli 2020

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelezen het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

 

gezien de beraadslagingen op voornoemde datum;

 

gelet op artikel 18, letter e en j Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, artikel 28, 28a, 28b en artikel 29 Invorderingswet 1990, artikel 231, lid 1 Gemeentewet en artikel 123, lid 2 Waterschapswet;

 

b e s l u i t

1. Het percentage van de in rekening te brengen invorderingsrente en de te vergoeden invorderingsrente, als bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990, gelijk te stellen aan het percentage van de ingevolge artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde wettelijke rente, bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van dat wetboek, met dien verstande dat het eerstgenoemde percentage ten minste 4 bedraagt.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking en wordt toegepast op de berekeningen van invorderingsrente met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 17 juli 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Belastingsamenwerking West-Brabant

de secretaris, de voorzitter

drs P.C.A.M.Stoffelen

drs. Th.J.J.MSchots