Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 9 juli 2020Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Zundert ten behoeve van samenwerking Baronie Interventie Team

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat

- De gemeenten Alphen, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor wat betreft toezicht en handhaving in het politiedistrict de Baronie (hierna: de Baronie);

- in deze samenwerkingsovereenkomst zijn de operationele en beheersmatige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de deelnemende gemeenten formeel zijn vastgelegd;

- de toezichthoudende- en handhavende taken zullen worden uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders, die voldoen aan de eisen zoals deze bij of krachtens wet zijn gesteld;

- op 10 februari 2020 het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” in werking is getreden;

- in IX.2 van het Register behorend bij het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020” de bevoegdheid tot het aanwijzen (en intrekken) van toezichthouders en opsporingsambtenaren wordt overgedragen door burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, aan de gemeentesecretaris of directeur;

 

 

 

besluit:

 

 

 

1. Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Zundert ten behoeve van samenwerking Baronie Interventie Team

 

 

 

 

Artikel I Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouders ten behoeve van het Baronie Interventie Team worden aangewezen: de buitengewoon opsporingsambtenaren en de toezichthouders van de gemeenten Alphen, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert.

 • 2.

  De onder het eerste lid van dit artikel genoemde medewerkers worden te belasten met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen bepaalde:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • b.

   Algemene Plaatselijke Verordening Breda

  • c.

   Wet milieubeheer

  • d.

   Woningwet

  • e.

   Monumentenwet

  • f.

   Drank- en Horecaverordening Breda

  • g.

   Drank- en Horecawet

  • h.

   Wet Bodembescherming

  • i.

   Wet geluidhinder

  • j.

   Huisvestingswet en huisvestingsverordening

  • k.

   Wet regulering prostitutie

  • l.

   Wet op de kansspelen

  • m.

   Opiumwet

  • n.

   Waterwet

  • o.

   Omgevingswet

  • p.

   Wet Natuurbescherming

  • q.

   Gemeentewet

  • r.

   Digitaal opkoopregister

  • s.

   Opium

  • t.

   Huisvestingswet

  • u.

   Huisvestingsverordening

  • v.

   BGBOP (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

  • w.

   Wet Veiligheidsregio’s.

 • 3.

  De toezichthoudende- en handhavende taken, zoals deze zijn opgenomen in de voornoemde wetgeving en de gemeentelijke verordeningen, worden waar nodig (gezamenlijk) uit te voeren op elkaars grondgebied, conform de afspraken gemaakt in het door de deelnemende gemeenten vastgestelde samenwerkingsovereenkomst.

 • 4.

  De toezichthoudende taken worden alleen worden uitgevoerd met instemming van en onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemende gemeente.

 •  

 

Artikel II Bevoegdheden Algemene wet bestuursrecht

De toezichthoudende bevoegdheden die voortvloeien uit titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5:18, derde tot en met het zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:19, vierde en vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, gelden onverkort te laten gelden. Opmerking: Zijn de genoemde uitzonderingen hier van toepassing? Anders dit artikel verwijderen.

 

 

Artikel III Grondgebied

Dit aanwijzingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Zundert.

 

 

Artikel IV Intrekken aanwijzingsbesluiten

Eerder genomen aanwijzingsbesluiten waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders van de gemeenten Alphen, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert zijn aangewezen als toezichthouders ten behoeve van samenwerking Baronie Interventie Team komen hiermee te vervallen.

 

 

Artikel V Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

 

Artikel VI Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Zundert ten behoeve van samenwerking Baronie Interventie Team”.

 

 

Zundert, juni 2020

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders en burgemeester van Zundert,

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

drs. J.W.F. Compagne