Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
vrijdag 3 juli 2020Wijziging Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Gelet op de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018;

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  er binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een reorganisatieproces loopt;

 • 2.

  dat de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 in zijn geheel zal worden vernieuwd zodra er duidelijkheid is over de verdeling van bevoegdheden binnen de nieuwe organisatiestructuur;

 • 3.

  dat in het kader van het reorganisatieproces een nieuwe hoofdstructuur voor de ambtelijke organisatie is vastgesteld;

 • 4.

  dat deze nieuwe hoofdstructuur direct gevolgen heeft voor de verdeling van bevoegdheden zoals deze in de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 zijn vastgelegd;

 • 5.

  dat voor de inwerkingtreding van de nieuwe hoofdstructuur per 1 juli a.s., vooruitlopend op een uitgebreide herziening van de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een beperkte aanpassing gewenst dan wel noodzakelijk is;

   

 

BESLUIT:

 

 • I

  De bevoegdheden die op basis van de Ondermandaatregeling Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant toekomen aan de (plv) Regionaal Commandant worden op grond van de vastgestelde hoofdstructuur uitgeoefend door de plaatsvervangende Algemeen Directeur / Regionaal Commandant. In artikel 3, onder a van de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 wordt ‘(Plv) Regionaal Commandant’ vervangen door ‘Plaatsvervangende Algemeen Directeur / Regionaal Commandant’

   

 • II

  De bevoegdheden die op basis van de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant toekomen aan de clustercommandanten worden op grond van de vastgestelde hoofdstructuur uitgeoefend door de benoemde districtsmanagers. In artikel 3 onder b van de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 wordt “clustercommandanten’ vervangen door ‘districtsmanagers’.

   

 • III

  De districtsmanagers die zijn benoemd op basis van de vastgestelde hoofdstructuur zijn bevoegd zijn tot het ontslaan van vrijwilligers indien het ‘ontslag op eigen verzoek’ betreft zoals bedoeld in artikel 19:41 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de Ondermandatenlijst bij de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onder 2.1.e.1 wordt toegevoegd ‘Ontslagbesluiten op grond van artikel 19:41 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ met vermelding van de districtsmanagers als gemandateerden.

   

 • IV

  Voor zover op basis van de vastgestelde hoofdstructuur taken die werden uitgevoerd door de sector Incidentbestrijding zijn toegedeeld aan een of meer districten kunnen de bevoegdheden in de Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 die daar betrekking op hebben en zijn toegekend aan de sectormanager worden uitgeoefend door de aangewezen districtsmanagers.

   

 • V

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

 

 

Aldus besloten op 30 juni 2020,

J. Trijselaar, Algemeen Directeur / Regionaal Commandant