Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 10 december 2020Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de burgemeester van de gemeente Zundert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat door de gemeente Zundert gebruik gemaakt wordt van eHerkenning en de gemeente daarvoor eHerkenningsmiddelen aanschaft;

 

dat binnen eHerkenning verschillende betrouwbaarheidsniveaus worden gehanteerd, aangeduid met EH1 tot en met EH4;

 

dat het zwaarste betrouwbaarheidsniveau (EH4) bij de gemeente Zundert naar het zich nu laat aanzien niet aan de orde is;

 

dat het gewenst is het beheer van eHerkenningsmiddelen zo efficiënt mogelijk te regelen en dit te beleggen bij de medewerker die belast is met het beheren en het optimaal laten functioneren van informatiesystemen;

 

dat in het register behorende bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020 dat nog onvoldoende is geregeld;

 

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluiten:

 

1. De Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020 vast te stellen.

 

 

 

 

 

Eerste wijziging Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020

 

Artikel I

Onderdeel II-8 van het register behorende bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

a. Het onderdeel ‘e-herkenningsmiddelen,’ wordt verwijderd.

 

Artikel II

Na onderdeel II-8 wordt een onderdeel II-8a ingevoegd bestaande uit de navolgende beschrijving van de bevoegdheid:

 

Het beheer over eHerkenningsmiddelen tot en met betrouwbaarheidsniveau EH3, bestaande uit

- De aanschaf van eHerkenningsmiddelen voor de medewerkers van de gemeente Zundert en de verlenging daarvan;

- De registratie per eHerkenningsmiddel van de bijbehorende medewerker en de diensten waartoe deze persoon is gemachtigd;

- Het beheer van de machtigingen voor eHerkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden.

 

Artikel III

De bevoegdheid zoals omschreven in artikel I wordt gemandateerd aan gemeentesecretaris en directeur van de gemeente Zundert met de mogelijkheid tot verlenen van ondermandaat aan medewerkers. Medewerkers worden hiervoor individueel aangewezen.

 

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

 

Artikel V

Dit besluit kan worden aangehaald als: Eerste wijzigingsbesluit Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24-11-2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue

De burgemeester van Zundert,

J.G.P. Vermue