Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 2 november 2016
Postcode en huisnummer:
4882JD 2

Vastgesteld wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Hazenmerenstraat 2 te Klein Zundert.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Hazenmerenstraat 2″ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het plangebied van het wijzigingsplan omvat een klein gedeelte van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zundert’. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ’"Agrarisch – Agrarisch bedrijf". Verzocht is deze bestemming te wijzigen naar de bestemming "Wonen". Tijdens de terinzagelegging van zes weken zijn tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage legging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 3 november 2016 tot en met 15 december 2016 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het wijzigingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 15 december 2016, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijke-wijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.