Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 19 oktober 2016
Postcode en huisnummer:
4884ME 16

Vastgesteld bestemmingsplan "Reparatieplan ParcPatersven" te Wernhout

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 oktober 2016 het bestemmingsplan "Reparatieplan Parc Patersven" (NL.IMRO.0879.RPBPparcpatersven-VS01) heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Dit Reparatieplan betreft de verwerking van de uitspraak van de Raad van State van 1 juni 2016 over de beroepzaken van het bestemmingsplan Parc Patersven (vastgesteld op 19 mei 2015). De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen voor het bouwperceel 336 van de planverbeelding een nieuw besluit te nemen met inachtname van de uitspraak. Voor nadere informatie over het Reparatieplan verwijzen wij u naar de toelichting van het Reparatieplan. Deze toelichting is onder andere na te lezen op onze internetsite, zoals hieronder vermeld.

Terinzagelegging

Het Reparatieplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 oktober 2016 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 30 november 2016) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl zoals hieronder vermeld.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het Reparatieplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

@ Voor nadere uitleg over de inhoud van het Reparatieplan wordt verwezen naar onze internetsite

www.zundert.nl > Meer thema's en projecten (rechts) > Parc Patersven (midden) > 6. Reparatieplan Parc Patersven (links).