Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 3 februari 2021Verkeersbesluit aanbrengen fietsstroken Nieuwmoerseweg te Achtmaal

Logo Zundert

KENMERK: Z21-000062

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Is het gewenst om op de Nieuwmoerseweg, vanaf de komgrens met Achtmaal tot aan de grens met België, aan weerszijden van de weg fietsstroken aan te brengen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• de Nieuwmoerseweg zich bevindt buiten de bebouwde kom;

• de Nieuwmoerseweg is gelegen in een 60 km/u-zone;

• de gemeenteraad van Zundert in 2020 een Mobiliteitsvisie en Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) heeft vastgesteld;

• in de Mobiliteitsvisie de ambitie is opgenomen om de verkeersveiligheid in het buitengebied te verbeteren en actieve mobiliteit (lopen, fietsen) te stimuleren;

• de Nieuwmoerseweg onderdeel uitmaakt van het recreatief fietsroutenetwerk;

• de Nieuwmoerseweg gedeeltelijk is voorzien van smalle, rode stroken;

• deze stroken suggereren dat er sprake is van een fietsstrook. Ze voldoen echter niet aan de CROW-richtlijnen voor fiets(suggestie)stroken;

• het wenselijk is om de duidelijkheid over deze stroken te verbeteren;

• het wenselijk is om, gelet op de ambities in de Mobiliteitsvisie, de ruimte voor fietsers te vergroten;

• dit kan worden bewerkstelligd door het aanbrengen van fietsstroken van 1,5 meter breed aan beide zijden van de Nieuwmoerseweg, vanaf de komgrens met Achtmaal tot de grens met België;

• de weg door de fietsstroken visueel wordt versmald, wat de verkeersveiligheid ten goede komt;

• de Nieuwmoerseweg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Zundert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 18 januari 2021 positief advies gegeven.

BESLUIT

Fietsstroken aan te brengen aan beide zijden van de Nieuwmoerseweg, vanaf de komgrens met Achtmaal tot aan de grens met België met een onderbroken streep als bedoeld in Hoofdstuk I, artikel 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Zundert, 2 februari 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. J.W.F. Compagne

gemeentesecretaris

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.