Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 10 februari 2021Verkeersbesluit aanwijzen gereserveerde parkeerplaats dienstauto Avoord in de Gommersstraat te Rijsbergen

Logo Zundert

KENMERK: Z21-000145

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om in de Gommersstraat te Rijsbergen, bij de hoofdingang van zorglocatie Rijserf van Avoord, één parkeerplaats te reserveren voor de dienstauto van de thuiszorg van Avoord.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• er een verzoek is ontvangen van Avoord om een parkeerplaats te reserveren voor de dienstauto van de thuiszorg ´AanHuis´ nabij het zorgcomplex Rijserf in Rijsbergen;

• er in de directe omgeving van het zorgcomplex niet altijd een parkeerplaats beschikbaar is;

• de dienstauto daardoor niet altijd in de buurt van de hoofdingang kan worden geparkeerd;

• dit wel wenselijk is in het kader van reguliere, geplande zorgverlening alsmede acute zorgmomenten naar aanleiding van zorgalarmeringen;

• de Gommerstraat en de parkeerplaatsen tegenover het zorgcomplex in beheer en onderhoud zijn bij gemeente Zundert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 2 februari 2021 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang van de bereikbaarheid van de gereserveerde parkeerplaats zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. De parkeerplaats aan de Gommersstraat, ten noorden van de voetgangersoversteekplaats, te reserveren voor de dienstauto van de thuiszorg van Avoord, door plaatsing van bord E8 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord waarop de tekst ´Avoord AanHuis´ staat vermeld;

2. Deze maatregel uit te voeren zoals weergegeven op de situatietekening met kenmerk ZD21004446.

 

Zundert, 9 februari 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. J.W.F. Compagne

Gemeentesecretaris

 

BIJLAGE

Situatie met kenmerk ZD21004446.

Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor de dienstauto van de thuiszorg van Avoord, door plaatsing van bord E8 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord waarop de tekst ´Avoord AanHuis´ staat vermeld.

Bron afbeelding: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO .

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.