Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 12 oktober 2016
Postcode en huisnummer:
4891XV 26

Ontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers" te Rijsbergen

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 13 oktober 2016 voor de duur van zes weken bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert), ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers" te Rijsbergen. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van maximaal 40 grondgebonden woningen in de 'oksel' van de Ettenseweg en de Bredaseweg te Rijsbergen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken, ligt met ingang van 13 oktober 2016 tot en met 23 november 2016 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert.

Het plan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Inwoner → Ruimtelijke procedures → Bestemmingsplannen’.

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming.

In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.