Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 12 oktober 2016
Postcode en huisnummer:
4891XV 26

Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project De Groene Kamers te Rijsbergen. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de bebouwing, die parallel aan de Ettenseweg opgericht wordt. Wij hebben uit de rapportage herleid dat de geluidbelasting vanwege de Ettenseweg in het jaar 2025 maximaal 61 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 13 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor op de Bredaseweg 2 te Zundert, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.