Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 9 april 2021Eerste wijziging verordening rioolheffing Zundert 2021

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 02-02-2021;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 23-02-2021;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

Vast te stellen de:

Eerste wijziging van de ‘Verordening rioolheffing Zundert 2021’

 

 

 

 

 

 

 

Artikel I Kwijtschelding

De ‘Verordening rioolheffing Zundert 2021’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 10 wordt vervangen door een nieuw artikel 10 luidende als volgt:

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing kan kwijtschelding worden verleend voor de belasting berekend naar het hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.1 van de bij deze verordening tarieventabel.

 

Artikel II Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijziging 'Verordening rioolheffing Zundert 2021".

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 09-03-2021,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue